Danh sách nhận hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh ở vùng kinh tế ĐBKK từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013

 

Nguồn tin: Hiệu trưởng Lưu Công Lĩnh