SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C5
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Phan Văn Chung                 P                                             1 1    
2 Nguyễn Thị Trà Giang                 P                                             1 1    
3 Hoàng Ngọc Hải                                                                      
4 Nguyễn Đ́nh Hiếu                   p                                           1 1    
5 Phạm Thị Ḥa                   p                                           1 1    
6 Lê Viết Hoàng                                                                      
7 Trần Văn Hùng                 P p                                           2 2    
8 Phạm Hồng Khanh                 P p                                           2 2    
9 Lê Thị Lam                                                                      
10 Bùi Thị Phương Liên                                                                      
11 Nguyễn Thị Liên                                                                      
12 Hồ Thị Mỹ Linh                 P p                                           2 2    
13 Dương Thị Hải                 P p                                           2 2    
14 Trương Xuân Nghĩa                   p                                           1 1    
15 Trần Thị Bích Phương                   p                                           1 1    
16 Nguyễn Kim Phượng                 P                                             1 1    
17 Lê Tùng Quân                 P p                                           2 2    
18 Vi Văn Quyền                                                                      
19 Cao Thị Như Quỳnh                                                                      
20 Phạm Văn Sơn                 P p                                           2 2    
21 Lê Văn Thành                 P p                                           2 2    
22 Nguyễn Thị Thu Thảo                 P p                                           2 2    
23 Nguyễn Thị Phương Thảo                                                                      
24 Trần Thị Phương Thúy                 P                                             1 1    
25 Cao Thị Tĩnh                                                                      
26 Vơ Anh                 P p                                           2 2    
27 Hoàng Văn Tuấn                                                                      
28 Khổng Thị Vân                   p                                           1 1    
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C5
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Phan Văn Chung                                                                      
2 Nguyễn Thị Trà Giang                                                                      
3 Hoàng Ngọc Hải                                                                      
4 Nguyễn Đ́nh Hiếu                                                                      
5 Phạm Thị Ḥa                                                                      
6 Lê Viết Hoàng                                                                      
7 Trần Văn Hùng                                                                      
8 Phạm Hồng Khanh                                                                      
9 Lê Thị Lam                                                                      
10 Bùi Thị Phương Liên                                                                      
11 Nguyễn Thị Liên                                                                      
12 Hồ Thị Mỹ Linh                                                                      
13 Dương Thị Hải                                                                      
14 Trương Xuân Nghĩa                                                                      
15 Trần Thị Bích Phương                                                                      
16 Nguyễn Kim Phượng                                                                      
17 Lê Tùng Quân                                                                      
18 Vi Văn Quyền                                                                      
19 Cao Thị Như Quỳnh                                                                      
20 Phạm Văn Sơn                                                                      
21 Lê Văn Thành                                                                      
22 Nguyễn Thị Thu Thảo                                                                      
23 Nguyễn Thị Phương Thảo                                                                      
24 Trần Thị Phương Thúy                                                                      
25 Cao Thị Tĩnh                                                                      
26 Vơ Anh                                                                      
27 Hoàng Văn Tuấn                                                                      
28 Khổng Thị Vân