SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C2
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Nguyễn Đức Anh                                                                      
2 Ngô Thị Vân Anh                                                                      
3 Nguyễn Quốc Cường                                                                      
4 Đinh Thị Phương Dung                                                                      
5 Phạm Ánh Dương                                                                      
6 Lê Thị Hồng Hạnh                                                                      
7 Phạm Thị Hằng                                                                      
8 Trương Ngọc Hậu                                                                      
9 Hoàng Thị Hậu                                                                      
10 Nguyễn Thị Hiến                                                                      
11 Hồ Thị Ngọc Hiệp                                                                      
12 Nguyễn Thị Hiệp                                                                      
13 Trương Quang Hiếu                                                                      
14 Vơ Thị Thu Hoài                                                                      
15 Nguyễn Huy Hoàng                                                                      
16 Nguyễn Việt Hoàng                                                                      
17 Phan Tùng Lâm                                                                      
18 Dương Thị Khánh Linh                                                                      
19 Phạm Xuân Long                                                                      
20 Phan Đức Lộc                                                                      
21 Ngô Thị Hương Ly                                                                      
22 Trần Thị                                                                      
23 Trần Quốc Nam                                                                      
24 Lê Hoàng Nam                                                                      
25 Bùi Văn Nghĩa                                                                      
26 Phan Nguyễn Kiều Oanh                                                                      
27 Hồ Thị Kim Oanh                                                                      
28 Phan Công Hoàng Phi                                                                      
29 Lê Hữu Phước                                                                      
30 Trần Thị Tố Quyên                                                                      
31 Vương Thúy Quỳnh                                                                      
32 Lê Văn Quỳnh                                                                      
33 Lê Thị Trúc Quỳnh                                                                      
34 Ngô Thị Quỳnh                                                                      
35 Nguyễn Đức Tài                                                                      
36 Đinh Trọng Thạch                                                                      
37 Mai Diệu Thúy                                                                      
38 Lê Thị Thương                                                                      
39 Phạm Đức Thưởng                                                                      
40 Phan Anh                                                                      
41 Nguyễn Ngọc Tuân                                                                      
42 Trần Văn Tuấn                                                                      
43 Phùng Xuân Tuấn                                                                      
44 Nguyễn Đức Vượng                                                                      
45                                                                          
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C2
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Nguyễn Đức Anh                 k                                             1   1  
2 Ngô Thị Vân Anh                                                                      
3 Nguyễn Quốc Cường                                                                      
4 Đinh Thị Phương Dung                                                                      
5 Phạm Ánh Dương                                                                      
6 Lê Thị Hồng Hạnh             p                                                 1 1    
7 Phạm Thị Hằng                                                                      
8 Trương Ngọc Hậu                                                                      
9 Hoàng Thị Hậu                                                                      
10 Nguyễn Thị Hiến                                                                      
11 Hồ Thị Ngọc Hiệp                                                                      
12 Nguyễn Thị Hiệp                                                                      
13 Trương Quang Hiếu                                                                      
14 Vơ Thị Thu Hoài             p                                                 1 1    
15 Nguyễn Huy Hoàng                                                                      
16 Nguyễn Việt Hoàng                                                                      
17 Phan Tùng Lâm                 k                                             1   1  
18 Dương Thị Khánh Linh                                                                      
19 Phạm Xuân Long                                                                      
20 Phan Đức Lộc                                                                      
21 Ngô Thị Hương Ly                                                                      
22 Trần Thị                                                                      
23 Trần Quốc Nam                 k                                             1   1  
24 Lê Hoàng Nam                 k                                             1   1  
25 Bùi Văn Nghĩa                                                                      
26 Phan Nguyễn Kiều Oanh                                                                      
27 Hồ Thị Kim Oanh                                                                      
28 Phan Công Hoàng Phi                                                                      
29 Lê Hữu Phước                                                                      
30 Trần Thị Tố Quyên                                                                      
31 Vương Thúy Quỳnh                                                                      
32 Lê Văn Quỳnh                                                                      
33 Lê Thị Trúc Quỳnh                                                                      
34 Ngô Thị Quỳnh                                                                      
35 Nguyễn Đức Tài                                                                      
36 Đinh Trọng Thạch                                                                      
37 Mai Diệu Thúy                                                                      
38 Lê Thị Thương                                                                      
39 Phạm Đức Thưởng                                                                      
40 Phan Anh                                                                      
41 Nguyễn Ngọc Tuân                                                                      
42 Trần Văn Tuấn                                                                      
43 Phùng Xuân Tuấn                                                                      
44 Nguyễn Đức Vượng                                                                      
45