SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SNG
Thng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C1
STT Họ v tn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngy nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Dương Thanh Quang Anh                                                                      
2 Trần Ngọc Bảo                                                                      
3 Bi Thị Linh Chi                                                                      
4 V Cao Cường                                                                      
5 V Thị Thanh Dung                                                                      
6 L Nguyễn Ngọc Dũng                                                                      
7 L Đnh Đức                                                                      
8 Đinh Quang Đức                                                                      
9 Nguyễn Thị Tr Giang                                                                      
10 Chu Thị H                                                                      
11 Trần Văn Hải                                                                      
12 Hong Thảo Hiền                                                                      
13 Phạm Thị Thu Hiền                                                                      
14 Phạm Thị Thu Hiền                                                                      
15 Vũ Thị Thu Hiền                                                                      
16 Nguyễn Đnh Hiếu                                                                      
17 Phạm Thị Huệ                                                                      
18 Trần Quang Huy                                                                      
19 Nguyễn Thị Thanh Huyền                                                                      
20 Nguyễn Thị Hồng Khnh                                                                      
21 Phạm Thị Khnh Linh                                                                      
22 Nguyễn Thị Thy Linh                                                                      
23 Mai Thy Linh                                                                      
24 Hong Xun Lộc                                                                      
25 Trần Thị Lộc                                                                      
26 Nguyễn Thị L                                                                      
27 Ng Xun Mạnh                                                                      
28 V Hoi Nam                                                                      
29 Trần Thị Ngn                                                                      
30 H Lm Oanh                                                                      
31 L Thị Mỹ Oanh                                                                      
32 Phạm Đức Ph                                                                      
33 V Văn Phc                                                                      
34 H Thị Phượng                                                                      
35 Phan Minh Quang                                                                      
36 Trần Thị Kim Quy                                                                      
37 Nguyễn Thị Quỳnh                                                                      
38 Nguyễn Thị Quỳnh                                                                      
39 Nguyễn Văn Ti                                                                      
40 Phạm Thị Phương Thanh                                                                      
41 Nguyễn Thị Anh Thơ                                                                      
42 V Thị Hoi Thương                                                                      
43 Nguyễn Thị Huyền Trang                                                                      
44 Trần Anh T                                                                      
45                                                                          
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Thng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C1
STT Họ v tn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngy nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Dương Thanh Quang Anh                                                                      
2 Trần Ngọc Bảo             p     P                                           2 2    
3 Bi Thị Linh Chi                   p                                           1 1    
4 V Cao Cường                                                                      
5 V Thị Thanh Dung                                                                      
6 L Nguyễn Ngọc Dũng                   p                                           1 1    
7 L Đnh Đức                   p                                           1 1    
8 Đinh Quang Đức                                                                      
9 Nguyễn Thị Tr Giang                                                                      
10 Chu Thị H                                                                      
11 Trần Văn Hải                                                                      
12 Hong Thảo Hiền                   p                                           1 1    
13 Phạm Thị Thu Hiền                   p                                           1 1    
14 Phạm Thị Thu Hiền                                                                      
15 Vũ Thị Thu Hiền                   p                                           1 1    
16 Nguyễn Đnh Hiếu                                                                      
17 Phạm Thị Huệ                   p                                           1 1    
18 Trần Quang Huy             p     p                                           2 2    
19 Nguyễn Thị Thanh Huyền                   p                                           1 1    
20 Nguyễn Thị Hồng Khnh                                                                      
21 Phạm Thị Khnh Linh                                                                      
22 Nguyễn Thị Thy Linh                   p                                           1 1    
23 Mai Thy Linh                                                                      
24 Hong Xun Lộc             p                                                 1 1    
25 Trần Thị Lộc                                                                      
26 Nguyễn Thị L                                                                      
27 Ng Xun Mạnh                                                                      
28 V Hoi Nam                                                                      
29 Trần Thị Ngn                                                                      
30 H Lm Oanh                                                                      
31 L Thị Mỹ Oanh                                                                      
32 Phạm Đức Ph                   p                                           1 1    
33 V Văn Phc                                                                      
34 H Thị Phượng                   p                                           1 1    
35 Phan Minh Quang                                                                      
36 Trần Thị Kim Quy                                                                      
37 Nguyễn Thị Quỳnh                   p                                           1 1    
38 Nguyễn Thị Quỳnh                   p                                           1 1    
39 Nguyễn Văn Ti                                                                      
40 Phạm Thị Phương Thanh                   p                                           1 1    
41 Nguyễn Thị Anh Thơ                   p                                           1 1    
42 V Thị Hoi Thương                                                                      
43 Nguyễn Thị Huyền Trang                                                                      
44 Trần Anh T                   p                                           1 1    
45