SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12A2
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Tạ Thị Vân Anh                                                                      
2 Thái Ngọc Anh                   P                                           1 1    
3 Trần Thị Linh Chi                                                                      
4 Nguyễn Hữu Chiến                                                                      
5 Hồ Mạnh Cường                                                                      
6 Nguyễn Thị Dương                                                                      
7 Hoàng Đạt                                                                      
8 Trần Thị Thúy Hằng                                                                      
9 Nguyễn Thị Thúy Hiền                                                                      
10 Vũ Phương Hoa                                                                      
11 Bùi Thị Thu Hoài                                                                      
12 Lê Bảo Hoàn                                                                      
13 Vơ Thanh Huyền                                                                      
14 Phạm Thị Huyền                   P                                           1 1    
15 Trần Đăng Khoa                                                                      
16 Hồ Thị Lành                                                                      
17 Phùng Thị Khánh Linh                                                                      
18 Đồng Thị Linh                                                                      
19 Nguyễn Thị Khánh Linh                                                                      
20 Đặng Thị Thùy Linh                                                                      
21 Trần Diệu Linh                                                                      
22 Trần Phùng Thùy Linh                                                                      
23 Phạm Thị Loan                                                                      
24 Nguyễn Văn Long                                                                      
25 Bùi Thị Khánh Ly                                                                      
26 Lê Thị                                                                      
27 Nguyễn Thị Thu Na                                                                      
28 Đinh Thị Nguyệt                                                                      
29 Phan Thị Nhàn                   P                                           1 1    
30 Phan Thị Thảo Nhi                                                                      
31 Lê Thị Hồng Nhung                                                                      
32 Bùi Thị Oanh                                                                      
33 Trương Đ́nh Quân                                                                      
34 Nguyễn Thị Như Quỳnh                   P                                           1 1    
35 Nguyễn Thị Băng Sương                                                                      
36 Lương Hoàng Thắng                                                                      
37 Nguyễn Doăn Thắng                                                                      
38 Nguyễn Văn Thuận                   P                                           1 1    
39 Nguyễn Thị Thủy                   P                                           1 1    
40 Phan Thị Mỹ Thuyên                                                                      
41 Lê Nữ Huyền Thương                                                                      
42 Nguyễn Thị Út Thương                                                                      
43 Nguyễn Thị Quỳnh Trang                                                                      
44 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn                                                                      
45 Lê Quốc Vương                                                                      
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12A2
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Tạ Thị Vân Anh                                                                      
2 Thái Ngọc Anh                                                                      
3 Trần Thị Linh Chi                                                                      
4 Nguyễn Hữu Chiến                                                                      
5 Hồ Mạnh Cường             p                                                 1 1    
6 Nguyễn Thị Dương                                                                      
7 Hoàng Đạt                                                                      
8 Trần Thị Thúy Hằng                                                                      
9 Nguyễn Thị Thúy Hiền                                                                      
10 Vũ Phương Hoa                                                                      
11 Bùi Thị Thu Hoài                                                                      
12 Lê Bảo Hoàn                                                                      
13 Vơ Thanh Huyền                                                                      
14 Phạm Thị Huyền                                                                      
15 Trần Đăng Khoa             p                                                 1 1    
16 Hồ Thị Lành                                                                      
17 Phùng Thị Khánh Linh                                                                      
18 Đồng Thị Linh                                                                      
19 Nguyễn Thị Khánh Linh                                                                      
20 Đặng Thị Thùy Linh                                                                      
21 Trần Diệu Linh                                                                      
22 Trần Phùng Thùy Linh                                                                      
23 Phạm Thị Loan             p                                                 1 1    
24 Nguyễn Văn Long                                                                      
25 Bùi Thị Khánh Ly                                                                      
26 Lê Thị                                                                      
27 Nguyễn Thị Thu Na                                                                      
28 Đinh Thị Nguyệt                                                                      
29 Phan Thị Nhàn                                                                      
30 Phan Thị Thảo Nhi                                                                      
31 Lê Thị Hồng Nhung                                                                      
32 Bùi Thị Oanh                                                                      
33 Trương Đ́nh Quân                                                                      
34 Nguyễn Thị Như Quỳnh                                                                      
35 Nguyễn Thị Băng Sương                                                                      
36 Lương Hoàng Thắng                                                                      
37 Nguyễn Doăn Thắng                                                                      
38 Nguyễn Văn Thuận                                                                      
39 Nguyễn Thị Thủy                 P                                             1 1    
40 Phan Thị Mỹ Thuyên                                                                      
41 Lê Nữ Huyền Thương                                                                      
42 Nguyễn Thị Út Thương                                                                      
43 Nguyễn Thị Quỳnh Trang                                                                      
44 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn                                                                      
45 Lê Quốc Vương