SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG
Tháng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11A3
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Đặng Thị Ánh                                                                      
2 Phùng Xuân Bách                                                                      
3 Hồ Mạnh Chiến                                                                      
4 Nguyễn Quốc Cường                                                                      
5 Nguyễn Tiến Đạt                                                                      
6 Nguyễn Hồng Đức                                                                      
7 Trịnh Thị Hằng                                                                      
8 Nguyễn Thị Thu Hiền                                                                      
9 Vương Minh Hiếu                                                                      
10 Nguyễn Thị Ḥa                                                                      
11 Nguyễn Thị Ḥa                                                                      
12 Nguyễn Văn Hoan                                                                      
13 Thái Bá Hoàng                                                                      
14 Nguyễn Quang Huy                                                                      
15 Đoàn Thị Huyền                                                                      
16 Đoàn Thị Lành                                                                      
17 Cao Đặng Linh                                                                      
18 Nguyễn Hồng Lưu                                                                      
19 Trần Thị Mến                                                                      
20 Trần Quang Minh                                                                      
21 Trần Thị Lệ Mỹ                                                                      
22 Nguyễn Văn Nghĩa                                                                      
23 Lê Văn Ngô                                                                      
24 Cao Thị Lan Nhi                                                                      
25 Lê Thị Kim Oanh                                                                      
26 Nguyễn Tâm Phúc                                                                      
27 Cao Đức Phước                                                                      
28 Bùi Bích Phương                                                                      
29 Nguyễn Anh Tài                                                                      
30 Nguyễn Lê Tuấn Tài                                                                      
31 Đặng Chí Thanh                                                                      
32 Ngô Hoàng Thanh                                                                      
33 Nguyễn Cao Thành                                                                      
34 Ngô Thị Phương Thảo                                                                      
35 Nguyễn Đ́nh Thắng                                                                      
36 Nguyễn Ngọc Thịnh                                                                      
37 Hoàng Trung Thông                                                                      
38 Trần Thị Thuận                                                                      
39 Lê Thị Thủy                                                                      
40 Lê Thị Phương Trang                                                                      
41 Phạm Ngọc Tuân                                                                      
42 Lê Duy Từ                                                                      
43 Nguyễn Xuân Vương                                                                      
44                                                                          
45                                                                          
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11A3
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Đặng Thị Ánh                                                                      
2 Phùng Xuân Bách                                                                      
3 Hồ Mạnh Chiến                                                                      
4 Nguyễn Quốc Cường                                                                      
5 Nguyễn Tiến Đạt                                                                      
6 Nguyễn Hồng Đức                                                                      
7 Trịnh Thị Hằng                                                                      
8 Nguyễn Thị Thu Hiền                                                                      
9 Vương Minh Hiếu                                                                      
10 Nguyễn Thị Ḥa                                                                      
11 Nguyễn Thị Ḥa                                                                      
12 Nguyễn Văn Hoan                                                                      
13 Thái Bá Hoàng                                                                      
14 Nguyễn Quang Huy                                                                      
15 Đoàn Thị Huyền                                                                      
16 Đoàn Thị Lành                                                                      
17 Cao Đặng Linh                                                                      
18 Nguyễn Hồng Lưu                                                                      
19 Trần Thị Mến                                                                      
20 Trần Quang Minh                                                                      
21 Trần Thị Lệ Mỹ                                                                      
22 Nguyễn Văn Nghĩa                                                                      
23 Lê Văn Ngô                                                                      
24 Cao Thị Lan Nhi                                                                      
25 Lê Thị Kim Oanh                                                                      
26 Nguyễn Tâm Phúc                                                                      
27 Cao Đức Phước                                                                      
28 Bùi Bích Phương                                                                      
29 Nguyễn Anh Tài                                                                      
30 Nguyễn Lê Tuấn Tài                                                                      
31 Đặng Chí Thanh                                                                      
32 Ngô Hoàng Thanh                                                                      
33 Nguyễn Cao Thành                                                                      
34 Ngô Thị Phương Thảo                                                                      
35 Nguyễn Đ́nh Thắng                                                                      
36 Nguyễn Ngọc Thịnh                                                                      
37 Hoàng Trung Thông                                                                      
38 Trần Thị Thuận                                                                      
39 Lê Thị Thủy                                                                      
40 Lê Thị Phương Trang                                                                      
41 Phạm Ngọc Tuân                                                                      
42 Lê Duy Từ                                                                      
43 Nguyễn Xuân Vương                                                                      
44                                                                          
45