SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SNG
Thng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11A2
STT Họ v tn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngy nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 L Tuấn Anh                                                                      
2 Nguyễn L Quỳnh Anh                                                                      
3 Vi Thị Minh Anh                                                                      
4 Vũ Thị Phương Anh                                                                      
5 Cao Thị Ngọc nh                                                                      
6 Phng Thị Ct                                                                      
7 Ng Đức Chung                                                                      
8 Ng Hoi Chung                                                                      
9 Hồ Phi Cường                                                                      
10 Nguyễn Thy Dung                                                                      
11 Phạm Thị Hạnh                                                                      
12 Trần Thị Thu Hiền                                                                      
13 V Quốc Ha                                                                      
14 Vi Quang Huy                                                                      
15 Nguyễn Sĩ Huy                                                                      
16 Cao Thị Huyền                                                                      
17 L Thị Ngọc Linh                                                                      
18 L Thị Ngọc Linh                                                                      
19 Hồ Ngọc Bảo Long                                                                      
20 Nguyễn Khắc Mạnh                                                                      
21 Trần Thị Mi Na                                                                      
22 Nguyễn L Phương Ngn                                                                      
23 Vũ Thị Thanh Ngn                                                                      
24 Vương Trọng Nghĩa                                                                      
25 Dương Thị Thanh Ngọc                                                                      
26 Trần Thị Ngọc                                                                      
27 Nguyễn Ti Quang Nhật                                                                      
28 Phạm Cẩm Nhung                                                                      
29 V Thị Thu Phương                                                                      
30 Nguyễn Thị Thu Phương                                                                      
31 Nguyễn Thy Quỳnh                                                                      
32 V Mạnh Ti                                                                      
33 L Văn Ti                                                                      
34 L Phương Thảo                                                                      
35 L Thị Thoa                                                                      
36 Nguyễn Thị Cẩm Thu                                                                      
37 Nguyễn Thị Thy                                                                      
38 Lương Thị Thu Tr                                                                      
39 Nguyễn Thị Thy Trang                                                                      
40 L Thị Trang                                                                      
41 Trần Hữu T                                                                      
42 Phạm Quốc Tuấn                                                                      
43 V Quốc Tuấn                                                                      
44 Hong Thanh Tng                                                                      
45 Phan Thị Thu Uyn                                                                      
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Thng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11A2
STT Họ v tn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngy nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 L Tuấn Anh                                                                      
2 Nguyễn L Quỳnh Anh                                                                      
3 Vi Thị Minh Anh                                                                      
4 Vũ Thị Phương Anh                                                                      
5 Cao Thị Ngọc nh                                                                      
6 Phng Thị Ct                                                                      
7 Ng Đức Chung                                                                      
8 Ng Hoi Chung                                                                      
9 Hồ Phi Cường                                                                      
10 Nguyễn Thy Dung                                                                      
11 Phạm Thị Hạnh                                                                      
12 Trần Thị Thu Hiền                                                                      
13 V Quốc Ha                                                                      
14 Vi Quang Huy                                                                      
15 Nguyễn Sĩ Huy                                                                      
16 Cao Thị Huyền                                                                      
17 L Thị Ngọc Linh                                                                      
18 L Thị Ngọc Linh                                                                      
19 Hồ Ngọc Bảo Long                                                                      
20 Nguyễn Khắc Mạnh                                                                      
21 Trần Thị Mi Na                                                                      
22 Nguyễn L Phương Ngn                                                                      
23 Vũ Thị Thanh Ngn                                                                      
24 Vương Trọng Nghĩa                                                                      
25 Dương Thị Thanh Ngọc                                                                      
26 Trần Thị Ngọc                                                                      
27 Nguyễn Ti Quang Nhật                                                                      
28 Phạm Cẩm Nhung                                                                      
29 V Thị Thu Phương                                                                      
30 Nguyễn Thị Thu Phương                                                                      
31 Nguyễn Thy Quỳnh                                                                      
32 V Mạnh Ti                                                                      
33 L Văn Ti                                                                      
34 L Phương Thảo                                                                      
35 L Thị Thoa                                                                      
36 Nguyễn Thị Cẩm Thu                                                                      
37 Nguyễn Thị Thy                                                                      
38 Lương Thị Thu Tr                                                                      
39 Nguyễn Thị Thy Trang                                                                      
40 L Thị Trang                                                                      
41 Trần Hữu T                                                                      
42 Phạm Quốc Tuấn                                                                      
43 V Quốc Tuấn                                                                      
44 Hong Thanh Tng                                                                      
45 Phan Thị Thu Uyn