SỐ ĐIỂM DANH
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10C6
 
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Phạm Văn An                                                                      
2 Nguyễn Thị Lan Anh                                                                      
3 Mai Thị Châu                                                                      
4 Phan Phú Cường                                                                      
5 Đỗ Ngọc Dũng                                                                      
6 Trần Hữu Dũng                                                                      
7 Cao Thị Thu                                                                      
8 Trương Đăng                                                                      
9 Bùi Thu Hạnh                                                                      
10 Nguyễn Thị Khánh Ḥa                                                                      
11 Trịnh Xuân Hoàng                 P                                             1 1    
12 Trịnh Đ́nh Huy                 P                                             1 1    
13 Vũ Thị Thu Huyền                                                                      
14 Nguyễn Thị Linh Hương                                                                      
15 Phạm Thị Linh                                                                      
16 Nguyễn Hoàng Long                                                                      
17 Lê Thị Thanh Ngân                                                                      
18 Nguyễn Thị Hồng Nhung                                                                      
19 Lê Thị Oanh                                                                      
20 Hồ Thị Oanh                                                                      
21 Chu Thị Tâm                                                                      
22 Nguyễn Công Thành                                                                      
23 Bùi Phương Thảo                                                                      
24 Nguyễn Đ́nh Thắng                                                                      
25 Nguyễn Thị Trang                                                                      
26 Nguyễn Thị Huyền Trang                                                                      
27 Trần Thị Hoài Trang                                                                      
28 Nguyễn Quang Trường                                                                      
29 Lương Minh                                                                      
30 Nguyễn Thị Hà Vy                                                                      
     
ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10C6
 
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Phạm Văn An                                                                      
2 Nguyễn Thị Lan Anh                                                                      
3 Mai Thị Châu                 p                                             1 1    
4 Phan Phú Cường                                                                      
5 Đỗ Ngọc Dũng                                                                      
6 Trần Hữu Dũng                                                                      
7 Cao Thị Thu                                                                      
8 Trương Đăng                                                                      
9 Bùi Thu Hạnh                                                                      
10 Nguyễn Thị Khánh Ḥa                                                                      
11 Trịnh Xuân Hoàng                 p                                             1 1    
12 Trịnh Đ́nh Huy                                                                      
13 Vũ Thị Thu Huyền                                                                      
14 Nguyễn Thị Linh Hương                                                                      
15 Phạm Thị Linh                                                                      
16 Nguyễn Hoàng Long                                                                      
17 Lê Thị Thanh Ngân                 p                                             1 1    
18 Nguyễn Thị Hồng Nhung                                                                      
19 Lê Thị Oanh                 p                                             1 1    
20 Hồ Thị Oanh                                                                      
21 Chu Thị Tâm                                                                      
22 Nguyễn Công Thành                                                                      
23 Bùi Phương Thảo                                                                      
24 Nguyễn Đ́nh Thắng                                                                      
25 Nguyễn Thị Trang                                                                      
26 Nguyễn Thị Huyền Trang                                                                      
27 Trần Thị Hoài Trang                                                                      
28 Nguyễn Quang Trường                                                                      
29 Lương Minh                                                                      
30 Nguyễn Thị Hà Vy