SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10C4
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Sầm Tiến Anh                                                                      
2 Nguyễn Thị Phương Anh                                                                      
3 Đậu Ngọc Anh                                                                      
4 Trần Thị Mỹ Hạnh                                                                      
5 Nguyễn Thị Hằng                                                                      
6 Nguyễn Văn Hiếu                                                                      
7 Vũ Minh Hiếu                                                                      
8 Phan Thị Khánh Ḥa                                                                      
9 Trần Hoàn                                                                      
10 Nguyễn Thị Thu Huyền                                                                      
11 Hồ Nguyễn Long Hưng                                                                      
12 Phạm Thị Mai Hương                                                                      
13 Vơ Thị Thanh Lam                                                                      
14 Nguyễn Thùy Linh                                                                      
15 Nguyễn Thị Khánh Linh                                                                      
16 Cao Thị Hoa Mai                                                                      
17 Hoàng Thị Lê Na                                                                      
18 Ngô Quang Nam                                              [1]                        
19 Trương Thị Thanh Nga                                                                      
20 Bùi Thị Hồng Ngân                                                                      
21 Nguyễn Hà Ny                                        [2]                              
22 Trần Văn Phong                                                                      
23 Phan Thị Thanh Phương                                                                      
24 Lê Đăng Quang                                                                      
25 Cao Hồng Quân                                                                      
26 Hà Lục Sơn                                                                      
27 Nguyễn Thanh Tâm                                                                      
28 Hoàng Thị Hồng Thắm                                                                      
29 Nguyễn Công Thắng                                                                      
30 Hồ Thị Thanh Thư                                        [3]                              
31 Đặng Thị Hoài Thương                                                                      
32 Nguyễn Thủy Tiên                                                                      
33 Lê Văn Vinh                                                                      
34 Nguyễn Thị Yến                                                                      
                                                                           
                                                                           
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10C4
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Sầm Tiến Anh                                                                      
2 Nguyễn Thị Phương Anh                                                                      
3 Đậu Ngọc Anh                                                                      
4 Trần Thị Mỹ Hạnh                                                                      
5 Nguyễn Thị Hằng                                                                      
6 Nguyễn Văn Hiếu                                                                      
7 Vũ Minh Hiếu                                                                      
8 Phan Thị Khánh Ḥa                                                                      
9 Trần Hoàn                                                                      
10 Nguyễn Thị Thu Huyền                                                                      
11 Hồ Nguyễn Long Hưng                                                                      
12 Phạm Thị Mai Hương                                                                      
13 Vơ Thị Thanh Lam                                                                      
14 Nguyễn Thùy Linh                                                                      
15 Nguyễn Thị Khánh Linh                                                                      
16 Cao Thị Hoa Mai                                                                      
17 Hoàng Thị Lê Na                                                                      
18 Ngô Quang Nam                                                                      
19 Trương Thị Thanh Nga                                                                      
20 Bùi Thị Hồng Ngân                                                                      
21 Nguyễn Hà Ny                                                                      
22 Trần Văn Phong                                                                      
23 Phan Thị Thanh Phương                                                                      
24 Lê Đăng Quang                                                                      
25 Cao Hồng Quân                                                                      
26 Hà Lục Sơn                                                                      
27 Nguyễn Thanh Tâm                                                                      
28 Hoàng Thị Hồng Thắm                                                                      
29 Nguyễn Công Thắng                                                                      
30 Hồ Thị Thanh Thư                                                                      
31 Đặng Thị Hoài Thương                                                                      
32 Nguyễn Thủy Tiên                                                                      
33 Lê Văn Vinh                                                                      
34 Nguyễn Thị Yến                                                                      

[1]
Administrator:
Nghỉ phép ốm
[2]
Administrator:
Nghỉ tiết 3
[3]
Administrator:
Nghỉ tiết 3