SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10A2
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Hồ Thị Thúy An                                                                      
2 Ngô Quang Anh                                                                      
3 Phạm Thị Ngọc Ánh                                                                      
4 Trần Thị Linh Chi                                                                      
5 Hoàng Anh Dũng                                                                      
6 Đặng Thị Hảo                                                                      
7 Ngô Thị Hằng                                                                      
8 Nguyễn Sỹ Ḥa                                                                      
9 Bùi Lê Hoàng                                                                      
10 Nguyễn Đ́nh Hoàng                                                                      
11 Nguyễn Quang Huy                                                                      
12 Trần Thị Thanh Huyền                                                                      
13 Trần Thu Huyền                                                                      
14 Nguyễn Thị Ngọc Khánh                                                                      
15 Phạm Thị Lan                                                                      
16 Phạm Mai Linh                                                                      
17 Nguyễn Thị Thùy Linh                                                                      
18 Nguyễn Thị Linh                                                                      
19 Phan Thành Long                                                                      
20 Nguyễn Đ́nh Long                                                                      
21 Trần Quang Long                                                                      
22 Nguyễn Bảo Long                                                                      
23 Chu Hoàng Long                                                                      
24 Nguyễn Hoàng Long                                                                      
25 Ngô Trúc Như Mai                                                                      
26 Nguyễn Thị Thanh Mai                                                                      
27 Nguyễn Xuân Mạnh                                                                      
28 Trịnh Lê Nam                                                                      
29 Lê Hoàng Minh Ngọc                                                                      
30 Đặng Danh Nguyên                                                                      
31 Lê Thị Yến Nhi                                                                      
32 Nguyễn Quang Ninh                                                                      
33 Nguyễn Thái Phong                                                                      
34 Phạm Linh Phương                                                                      
35 Lê Thị Hương Quỳnh                                                                      
36 Đoàn Thị Ánh Sương                                                                      
37 Phạm Minh Thành                                                                      
38 Cao Thị Phương Thảo                                                                      
39 Trần Chiến Thắng                                                                      
40 Nguyễn Trung Thông                                                                      
41 Âu Thị Khánh Thùy                                                                      
42 Nguyễn Thị Ngọc Thúy                                                                      
43 Lê Thị Huyền Trang                                                                      
44 Phạm Huyền Trang                                                                      
45 Dương Thị Thùy Vân                                                                      
46                                                                          
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10A2
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Hồ Thị Thúy An                                                                      
2 Ngô Quang Anh                                                                      
3 Phạm Thị Ngọc Ánh                                                                      
4 Trần Thị Linh Chi                                                                      
5 Hoàng Anh Dũng                                                                      
6 Đặng Thị Hảo                                                                      
7 Ngô Thị Hằng                                                                      
8 Nguyễn Sỹ Ḥa                                                                      
9 Bùi Lê Hoàng                                                                      
10 Nguyễn Đ́nh Hoàng                                                                      
11 Nguyễn Quang Huy                                                                      
12 Trần Thị Thanh Huyền                                                                      
13 Trần Thu Huyền                                                                      
14 Nguyễn Thị Ngọc Khánh                                                                      
15 Phạm Thị Lan                                                                      
16 Phạm Mai Linh                                                                      
17 Nguyễn Thị Thùy Linh                                                                      
18 Nguyễn Thị Linh                                                                      
19 Phan Thành Long                                                                      
20 Nguyễn Đ́nh Long                                                                      
21 Trần Quang Long                                                                      
22 Nguyễn Bảo Long                                                                      
23 Chu Hoàng Long                                                                      
24 Nguyễn Hoàng Long                                                                      
25 Ngô Trúc Như Mai                                                                      
26 Nguyễn Thị Thanh Mai                                                                      
27 Nguyễn Xuân Mạnh                                                                      
28 Trịnh Lê Nam                                                                      
29 Lê Hoàng Minh Ngọc                                                                      
30 Đặng Danh Nguyên                                                                      
31 Lê Thị Yến Nhi                                                                      
32 Nguyễn Quang Ninh                                                                      
33 Nguyễn Thái Phong                                                                      
34 Phạm Linh Phương                                                                      
35 Lê Thị Hương Quỳnh                                                                      
36 Đoàn Thị Ánh Sương                                                                      
37 Phạm Minh Thành                                                                      
38 Cao Thị Phương Thảo                                                                      
39 Trần Chiến Thắng                                                                      
40 Nguyễn Trung Thông                                                                      
41 Âu Thị Khánh Thùy                                                                      
42 Nguyễn Thị Ngọc Thúy             p                                                 1 1    
43 Lê Thị Huyền Trang                                                                      
44 Phạm Huyền Trang                                                                      
45 Dương Thị Thùy Vân